Kunnskapsdepartementet: Forslag til endringer i privatskoleloven, forskrift til privatskoleloven og økonomiforskrift til privatskoleloven - HØRING

Det er bred politisk støtte for satsningen på fellesskolen – vi er også enig i at Norge må ha en sterk fellesskole som så langt det er mulig ivaretar alle elever – fra de mest «skoleflinke» til de som strever mest.

Men det er et faktum at alt for mange unge og unge voksne i Norge i dag, ikke har fullført videregående opplæring – de har «droppet ut» av fellesskolen – særlig de som strever mest.

I henhold til formålet med Privatskoleloven (§1-1) skal elever og foreldre ha anledning til å velge et alternativ til den offentlige skolen. Ett av disse alternativene er skolene for funksjonshemmede (f-skolene) – som gir tilbud om særskilt tilrettelagt opplæring for elever som kan dokumentere at de har behov for det.  Stiftelsen Krokeide eier to slike skoler: Krokeide vgs og Feiring vgs. Skolene mottar elevtilskudd iht satsen for nokså ressurskrevende elever.
Stiftelsen Krokeide, Krokeide vgs og Feiring vgs (Videreskolene) har som formål å gi særskilt tilrettelagt opplæring til elever med dokumentert behov for dette.
Skolene fanger opp og gir tilbud til de som ofte har forsøkt seg og sluttet i ordinær videregående opplæring. Ved hjelp av økt lærertetthet i et tolærersystem, faglig dynamisk differensiering, økt ressurs til sosialfaglig kompetanse, tverrfaglig samarbeid i klasseteam, og et strukturert botilbud, får elevene våre den tette oppfølgingen de trenger for å fullføre videregående opplæring.
Regjeringens nylige lanserte samfunnsoppdrag om inkludering av barn og unge peker ut en tydelig retning som forutsetter at alle gode krefter forenes. Krokeide vgs og Fering vgs har en høy gjennomføringsgrad, og Videreskolene ønsker å fortsatt være en aktør å regne med i arbeidet mot langvarig utenforskap og for økt inkludering i arbeids- og samfunnsliv.
 
I høringsnotatet sier Kunnskapsdepartementet (departementet) at «Det er departementets vurdering at ordningen med f-skoler i hovedsak fungerer godt.» og «Etter en helhetlig vurdering har departementet vurdert at det ikke er grunnlag for større endringer i regelverket og tilskuddsordningen for f-skolene. Forslagene som foreslås er derfor justeringer av det eksisterende regelverket.»
Vi er enig med departementet i at ordningen med f-skoler fungerer godt. Dagens lov- og regelverk gir gode rammer for virksomheten, og vi ser ingen grunn til å endre dette.
Det forslaget som bekymrer oss mest, er forslaget om å endre inntakskravene til skolene. Dette forslaget mener vi går for langt – det innebærer en kraftig innsnevring av hvilke elever som kan få opplæring på våre skoler. Det ekskluderer alt for mange ungdommer i samfunnet som har behov for tilbudet, hever terskelen for søkere, byråkratiserer inntaksprosessen og vil raskt kunne true skolenes inntektsgrunnlag og drift gjennom betydelig svekket elevgrunnlag.

Videregående opplæring er ikke en plikt – men en rettighet!

Privatskoleloven gir elever (og foresatte) rett til å velge andre tilbud enn det offentlige tilbudet.

Elever fra de mer ressurssvake til de mer ressurssterke kan velge det opplæringsalternativet som er best tilpasset deres behov, og derved gi dem mulighet til å gjennomføre videregående opplæring.

På nettsidene til Udir leser vi

… at eleven har “rett til å bli hørt i saker som angår seg selv, og har rett til økende grad av selvbestemmelse avhengig av alder og modenhet.

Både foreldre, skolen og andre relevante aktører skal ta hensyn til hva eleven mener.”