Om skoledriften

Stiftelsen Krokeide – Videreskolene drives på ideell basis med et formål om å «… sette yrkeshemmede mennesker i stand til å skaffe seg passende arbeid og bedre sin livskvalitet gjennom yrkesrettet opplæring og fokus på helse og livsstil.» 

 

 Stifelsen Krokeide – Videreskolene er representert i skolestyrene og ivaretar skoleeieransvaret slik det er definert i privatskoleloven.

Skolenes mandat
Opplæringen

Skolene er godkjent etter Privatskole­loven §2-1 f) som skoler som skal tilby særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede.

Internatdriften

Tilskuddet skal benyttes til driften av internatet og det sosialmedisinske hjelpeapparatet ved skolen. Beboerne skal være elever tatt inn ved skolen, og som oppfyller de kravene som følger av privatskoleloven med tilhørende forskrifter.

 

Tilskuddsordning

Skolene er fullfinansiert av staten gjennom

  • Elevtilskuddet: økonomiforskrift til Privatskoleloven
  • Internattilskuddet: statsbudsjett i kap 227, post 78

 

Inntak til våre skoler

Skolene er landsdekkende og åpne for alle søkere som kan dokumentere at de har

  • fullført grunnskolen.
  • behov for særskilt tilrettelagt opplæring.

 

Dersom søker er over 25 år, må søker også dokumentere sin realkompetanse. (Se Inntaksreglement på skolenes nettsider.)

 

Inntak til våre skoler innebærer ingen vurdering eller «siling» fra vår side – annet enn å sikre at dokumentasjonen er oppdatert og signert av eksterne sakkyndige.

 

Ved opptak har alle våre elever elevstatus – med tilhørende rettigheter og plikter – uavhengig av alder og tidligere utdanning.

 

Rapportering og tilsyn

Skolene driver sin opplæringsvirksomhet iht Privatskoleloven med forskrifter. Skolene rapporterer til Udir og er underlagt tilsynsmyndigheten til statsforvalteren i skolens hjemfylke.

Elevene våre

Elevenes dokumenterte behov for særskilt tilrettelagt opplæring springer ut fra lærevansker og/eller psykiske eller fysiske funksjonsutfordringer. Mange av elevene har sammensatte vansker.

 

Frisklivsfokuset skal prege hele tilbudet vårt
Skolemiljøet

Inkluderingen er reell gjennom en felles forståelse for at alle har en grunn til å være elev ved skolen – ingen skiller seg ut.

 

Opplæringen

Elevene møter faglige krav iht LK20 med avsluttende eksamen med eksterne sensorer. Økte pedagogiske ressurser til spesialpedagogisk kompetanse og fleksibel pedagogisk tilrettelegging muliggjør tett oppfølging av elevene i deres læringsarbeid.

 

Det sosialfaglige støtteapparatet

Høy sosialfaglig kompetanse supplerer den pedagogiske kompetansen på skolen i tilretteleggingen for den enkelte elev.

 

Det strukturerte botilbudet

Skolegang, måltider, fritidsaktiviteter og tider for ro på hyblene er satt i et kontinuerlig forutsigbart system gjennom skoleåret.

 

Det tverrfaglige samarbeidet

Fagpersonell i det elevrettede arbeidet samarbeider i klasseteam og sammen med den enkelte elev i tilretteleggingen av opplæringen iht elevens uttrykte behov.

 

Læring og fullføring

Felles målsetting for alle ansatte er at alle skolens elever skal ha læring iht sine forutsetninger og skal få karakter i alle fagene sine i løpet av utdanningen på skolen.

Elever blir ikke overflyttet til – eller sendt på – våre skoler.

Ungdommen må gjøre et bevisst valg – etter å ha vurdert vårt tilbud – om å søke seg inn til oss.

Ungdommens mulighet for selv å velge det opplæringstilbudet som de mener er best tilpasset deres behov.

Vi mener at alle ungdommer bør søke seg inn i ordinær videregående opplæring med en forventing om at prinsippet om tilpasset opplæring og inkludering i et mangfoldig skolemiljø gjelder for alle.
 
Vårt tilbud er et kompensatorisk tiltak for de elevene som opplever at de ikke får tilstrekkelig tilrettelegging i den ordinære opplæringen eller som vurderer vårt totaltilbud (skole- og botilbud) som mer tilpasset deres behov.