Våre elever har klare fellestrekk!

 

Våre elever er ikke så synlig i samfunnstatistikken og faller derfor lett mellom flere stoler.

Men – de finner vårt skoletilbud!

På den måten får vi god kunnskap om utfordringene til en gruppe elever som ikke får den tilretteleggingen de trenger i det ordinære skoletilbudet.

Det er ikke mulig å identifisere søkerne våre som en samlet gruppe i statistikker i samfunnet.

Basert på våre data er søkerne våre representert på ulike områder i samfunnsstatistikken (UtdanningsdirektoratetNAV-UførNAV-Nedsatt arbeidsevneHelse)

I tillegg er det nok en god del av våre elever som ikke er del av statistikken – men ivaretatt av familien – fortsatt utenfor utdanning og/eller arbeid.

Det som kjennetegner søkerne til våre skoler, er at vi finner dem både innenfor og utenfor skolesystemet. Blant søkerne til våre skoler er det en stor gruppe som ikke er i skolesystemet lenger og som ikke omfattes av begrepet elev i søkeøyeblikket. Disse søkerne er som regel utenfor utdanning og arbeid, har tilknytning til NAV og/eller spesialisthelsetjenesten, eller de er «utenfor systemet».

Utviklingen de siste 8-10 årene viser en klar trend ved våre skoler når det gjelder hvem som søker seg til skolene og blir elever:

  • Elevgruppens vansker er i større og større grad knyttet til psykiske diagnoser og lærevansker.

  • Elevene har gjennomgående negative opplevelser fra tidligere skolegang (mobbing, segregering)

  • For en stor andel av elevene er et strukturert botilbud en nødvendighet for å fullføre opplæringen

  • Gjennomsnittsalderen synker – i dag er gjennomsnittseleven ved våre skoler ca 22 år.

  • De fleste har forsøkt å gjennomføre videregående opplæring uten å lykkes – en del av elevene har søkt seg direkte fra grunnskolen til våre skoler.

Mange av våre elever har

– i ung alder –

store læringsutfordringer og mange har negative skoleopplevelser.

 

Men – elevene har også ressurser og evne til læring hvis det legges til rette for det.

Det står stor respekt
av at elevene våre
har maktet å ta en avgjørelse om utdanning
på en skole som ligger utenfor «allfarvei».

 

Dette er et aktivt valg,
basert på tidligere skoleerfaringer
og opplevd behov,
som krever mot, håp og vilje til endring.