Viderekonseptet: Inkludering gjennom utdanning

Inntaket til våre skoler er lovregulert gjennom Privatskoleloven §3-1, Forskrift til privatskoleloven §9-2 og kap 11, samt Økonomiforskriften til privatskoleloven §4-2 – i tillegg til skolenes inntaksreglement. Alle våre elever må dokumentere behov for særskilt tilrettelagt opplæring. 

 

Fellesskapet blant elevene styrkes av vissheten om at alle elevene på skolen er der på grunn av en eller annen utfordring som gjør at de trenger særskilt tilrettelagt opplæring. Elevene ved våre skoler opplever inkludering gjennom å gå på en skole der de ikke skiller seg ut. I et trygt læringsmiljø gis elevene våre mulighet for å «senke skuldrene» og være mottagelig for læring.

 

Skolenes overordnete mål er læring og fullføring for alle skolens elever uansett hvilken læringsutfordring de måtte ha.

"Totalpakke": skole og strukturert botilbud

Feiring vgs og Krokeide vgs har internatdrift og kan tilby hybel til 60-70% av skolenes elever. Det vil si at skolene våre i praksis er landsdekkende og åpne for alle som er villig til å reise til Bergen eller Feiring for å ta videregående opplæring.

 

Skolene er fullfinansiert av staten (Utdanningsdirektoratet forvalter både skolenes elevtilskudd og internattilskudd.), og det er ikke mulig å ta ut utbytte fra noe ledd i vår virksomhet. Elevtilskuddet gir oss mulighet til å tilby økt lærertetthet og økte ressurser til rådgivere og spesialpedagogisk kompetanse. Internattilskuddet gir grunnlag for skolenes internat og sosialmedisinske døgntilbud. Dette gjør at vi kan tilby et unikt totaltilbud som består av skole og et strukturert botilbud.

 

Miljøtilbudet ved skolene består av miljøansatte med ulik profesjonsbakgrunn som for eksempel: sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, fysioterapeuter, idrettspedagoger, musikkpedagoger, politi etc. Miljøansatte går turnus, og dagvakten innebærer aktiv tilstedeværelse og støtte i undervisningen til de elevene som har behov for dette. Dette sikrer elevene – og pedagogene – tilgang til bred sosialfaglig kompetanse som integrert del av skoledagen. Ettermiddag, kveld og helg legger miljøansatte til rette for fysisk trening, sosiale aktiviteter og tilstedeværelse/støtte som trygge voksne.

 

Miljøtilbudet er med på å strukturere dagen til mange av våre elever som strever med struktur i hverdagen. Dette er elever som i særlig grad har behov for forutsigbarhet for å kunne konsentrere seg om opplæringen. Skoledagen struktureres i den fastlagte timeplanen. På våre skoler utvides det strukturerte opplegget også til tiden utenom skolen der 4 faste måltider og aktivitetsplan for ettermiddagen gjør fritiden til eleven oversiktlig – og overkommelig.

Dynamisk differensiert opplæring

Skolens mandat er å tilby opplæring – så kjernevirksomheten ved våre skoler er særskilt tilrettelagt opplæring. Elever som trenger særskilt tilrettelegging, trenger ikke nødvendigvis å være i små grupper slik skole-Norge tradisjonelt har organisert opplæringen for elever som trenger særskilt tilrettelegging eller spesialundervisning. Elevene våre skal gå i en «vanlig» klasse med mange elever som øker sjansene for å finne seg venner og bli inkludert i fellesskapet. Gjennom trivsel øker læringen.

 

Over tid har begrepet dynamisk differensiert opplæring blitt et nøkkelbegrep i vår forståelse av særskilt tilrettelagt opplæring som tar utgangspunkt i den enkelte elevs læringsutbytte og de læringsfremmende prinsippene for underveisvurdering. Dynamisk differensiering krever tett oppfølging av læreren.

 

Lærerne våre som underviser på det samme trinnet i det samme faget, samarbeider om planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen. To-lærerordningen vår stimulerer til refleksjon og profesjonsutvikling gjennom lærersamarbeid om varierte arbeidsmåter for å imøtekomme den enkelte elevs opplæringsbehov. Vi har et mål om at den særskilte tilretteleggingen elevene våre mottar skal være så pass god at spesialundervisning ikke er nødvendig.

 

I stedet for å ha en lærer med en liten elevgruppe fast gjennom hele skoleåret, gir vi mulighet for å samle elevene i ordinære klassestørrelser med flere lærere til stede i klasserommet. Lærere som samarbeider om planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen er et bærende element i kvalitetssikringen ved våre skoler.

 

Skolemyndighetene stiller krav til rektor om å kvalitetssikre den opplæringen som blir gitt i de ulike fagene. Det er imidlertid faglærerne selv som er faglig kvalifiserte til å sikre at opplæringen er i samsvar med den gjeldende læreplanens krav og rammer. Dette innebærer at lærere også må undervise sammen – det vil si gjennomføre undervisningsøkter der det er flere lærere til stede i rommet. Lærerne kan da støtte og veilede hverandre i det faglige, pedagogiske og didaktiske arbeidet som gjennomføres med elevene – og justere praksis og tilpasse opplæringen iht tilbakemeldinger fra elevene.

Tverrfaglig samarbeid - klasseteam

Alle funksjoner og kjernekompetanser i det elevrettede arbeidet på skolene er representert i klasseteamet. Dette er “laget rundt eleven” internt på skolen. Teamets sammensetning sikrer et helhetlig tilbud for å imøtekomme elevens behov på skolen og i miljø. Alle i klasseteamet har et felles ansvar for alle elevene som er knyttet til klasseteamet.

 

Skolekonseptet bygger på bemyndiggjøring som organisasjonsstruktur. I klasseteamet skal beslutningsmyndigheten være lagt på det operative nivået i virksomheten – «ressursene rundt bordet». Denne organisasjonsstrukturen krever høy grad av tverrfaglig samarbeid.

 

Dersom det er behov for lederstøtte, er beslutningsveien kort fra Klasseteamet – til avdelingsleder – til rektor/daglig leder – og eventuelt til skoleeier Videreskolene.

Frisklivsfokus – og fokus på ressurser

Hos oss skal elevene oppleve en skolehverdag som er så lik hverdagen til andre ungdommer i videregående opplæring som mulig. Det er viktig å understreke at våre skoler ikke er «spesialskoler». Ingen blir sendt på – eller overført til – våre skoler. Søkerne må selv vurdere om vårt tilbud imøtekommer søkerens behov – og de må selv søke om opptak gjennom vår søkeportal.

 

Elevene våre skal møte et frisklivsfokus på våre skoler – det vil si at vi skal møte våre elever på deres ressurser, og ikke på deres vansker. Alle elevene vil ha sine funksjonsutfordringer og/eller lærevansker, men vi skal hjelpe eleven til å fokusere på læring og egne ressurser gjennom mestringsopplevelser og sosial samhørighet. Vi har en forventning om oppmøte og delaktighet i skolehverdagen – læring skjer i fellesskap på våre skoler.

 

Skolene følger offentlige læreplaner iht læreplanverket Kunnskapsløftet 2020. Elevene våre møter de samme faglige kravene som elever ved andre videregående skoler ved at de skal opp til ordinære eksamen med eksterne sensorer. Elevene har også den samme oppmøteplikten gjennom skoleåret og plikt til å delta i opplæringen som andre elever ved andre videregående skoler. Det er et viktig, grunnleggende prinsipp at våre elever skal imøtekomme de samme kravene gitt av skolelovgivningen som andre elever, til tross for at våre elever har flere utfordringer beskrevet i deres dokumenterte behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Det er den særskilte tilretteleggingen som våre skoler tilbyr, som gjør at elevene våre mestrer dette. 

 

Feiring vgs og Krokeide vgs er ikke spesialskoler – men de er helt klart spesielle skoler!