Styreleder Tor Andersen, eiendoms- og driftssjef Svein Ivar Lundøy, styremedlem Anne Karin Rudjord Unneland, skoledirektør Lena Lie, styremedlem Tonje Fyhn og administrerende direktør Trond Iversen.

Stiftelsen Krokeide som skoleeierselskap

 Stiftelsen Krokeide driver overordnet ledelse og utvikling av den underliggende  skolevirksomheten.

 

Begrepet Videreskolene innbefatter

  • Stiftelsen Krokeide
  • Krokeide vgs (Vestland)
  • Feiring vgs (Akerhus)
  • Moen vgs (Troms)

 

Stiftelsen Krokeide bidrar til mer effektiv drift av skolene og kvalitetssikring av skoletilbudet iht bestemmelsene i privatskoleloven med forskrifter. Stiftelsen Krokeide legger til rette for at skolene utvikler seg i samme retning – og ikke uavhengig av hverandre – i tråd med skolekonseptet vårt: Viderekonseptet.

 

Stiftelsen Krokeide skal sikre skolenes rammebetingelser gjennom aktiv oppfølging av pågående lov- og regelverksprosesser, og for øvrig kontakt med myndighetene på fylkesnivå, utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

Vår virksomhet

Stiftelsen Krokeide-Videreskolene eier de videregående skolene Krokeide videregående skole AS (Krokeide vgs) i Bergen, Feiring videregående skole AS (Feiring vgs) i Eidsvoll – og Moen videregående skole (Moen vgs) i Moelven ( iht planen!)

 

Skolene er landsdekkende private videregående skoler og godkjent etter privatskolelovens §2-1 f). Skolene tilbyr særskilt tilrettelagt videregående opplæring til unge og unge voksne som kan dokumentere behov for dette. I tillegg kan skolene tilby et strukturert botilbud (til ca 60% elevene) og et sosialfaglig tilbud knyttet til miljøvirksomheten.

 

Skoledriften er fullfinansiert av staten gjennom et elevtilskudd (økonomiforskrift til Privatskoleloven § 4-3 a) og et årlig internattilskudd over statsbudsjettet (kapittel 227 post 78). Utdanning og botilbud er derfor kostnadsfritt for elevene. 

 

Skolene er godkjent for inntil 656 elever totalt.

Hvem er vårt tilbud til?

Vi støtter satsningen på en fellesskole med plass til alle. Vi mener det er viktig at Norge tilbyr opplæring der alle elever inngår naturlig og selvfølgelig i skole-fellesskapet.

 

Vårt tilbud er for de elevene som opplever at de ikke får tilstrekkelig tilrettelegging i den ordinære videregående opplæringen eller som vurderer vårt totaltilbud (skole- og botilbud) som mer tilpasset deres behov.

 

Vi råder søkere å prøve offentlig opplæring først – de aller fleste vil få den tilretteleggingen de trenger der. Men det er et faktum at noen elever ikke makter å gjennomføre opplæringen og trenger et annet tilbud. Våre skoler utgjør et supplerende kompensatorisk opplæringstilbud til fellesskolen i Norge.

 

Som landsdekkende skoler vil tilbudet vårt imidlertid alltid være åpent for alle som oppfyller kravene til opptak til videregående opplæring, jf. privatskoleloven §3-1, og som kan dokumentere behov for særskilt tilrettelagt opplæring.

Stiftelsens ledelse

trond-iversen profilbilde

TROND IVERSEN

Administrerende direktør

Administrerende direktør har overordnet ansvar for virksomheten med særlig fokus på å sikre de økonomiske rammebetingelsene for skolene iht drift og videreutvikling av tilbudet

– i tillegg sikre effektiv drift og synergier for skolene.

 

 

Administrerende direktør er styreleder i skolestyrene.

lena lie profilbilde

LENA LIE

Skoledirektør

Skoledirektør har overordnet ansvar for kvalitetssikringen av det pedagogiske tilbudet ved skolene iht lov- og regelverk. Skoledirektøren har og ansvar for å sikre at skoleutviklingen på de enkelte skolene er i tråd med skolekonseptet og  organisasjonsstrukturen som gjelder for hele virksomheten.

 

Skoledirektøren er nestleder i skolestyrene.

svein ivar lundøy profilbilde

SVEIN IVAR LUNDØY

Eiendoms- og driftssjef

Eiendoms- og driftssjef har et særlig ansvar for overordnet eiendomsdrift og eiendomsforvaltning på skolene. I nært samarbeid med skoleledelsen på de enkelte skolene ivaretar eiendoms- og driftssjef vedlikehold og videreutvikling av eiendomsmassen iht skolekonseptet. Eiendoms- og driftssjef skal også sikre at eiendomsforvaltningen på skolene er i samsvar med lov- og regelverk og regionale føringer.

Stiftelsen Krokeide

Stiftelsen Krokeide er en alminnelig stiftelse med et ideelt formål: «…sette yrkeshemmede mennesker i stand til å skaffe seg passende arbeid og bedre sin livskvalitet gjennom yrkesrettet opplæring og fokus på helse og livsstil.» Stiftelsen eier tre videregående skoler – alle med hjemmel i Privatskoleloven §2-1 f), og det kan ikke tas ut utbytte fra noe nivå i stiftelsens virksomhet.

 

Stiftelsen ble opprettet i januar 2015 av LHL som tidligere eide Krokeide vgs. Virksomheten har drevet yrkesopplæring i Fana helt tilbake til 1946. Den gangen var elevgruppen tuberkuløse med behov for yrkesutdanning. Tidene endrer seg og idag er opplæringsvirksomheten et tilbud til ungdom/unge voksne med behov for særskilt tilrettelagt opplæring.

 

Stiftelsen Krokeide – gjennom Videreskolene – ser et udekket behov i opplæringssystemet vårt knyttet til denne gruppen. Stiftelsen ønsker derfor å utvide og styrke dette tilbudet gjennom etablering av flere skoleplasser.

 

Stiftelsens styre

  • Styreleder Tor Andersen
  • Styremedlem Anne Karin Rudjord Unneland
  • Styremedlem Tonje Fyhn
Stiftelsen Krokeide er lokalisert i idylliske omgivelser i Fana 25 km fra Bergen sentrum.