Aktuelle saker

Vi ønsker å bidra med innspill og synspunkter til skole-Norge med basis i de erfaringer og den kunnskap som akkumuleres i vår samlede virksomhet.

 

Dette vil komme til uttrykk gjennom artikler, høringsinnspill og det vi har kalt “Synspunkt” på denne siden.

Mobilisering for å sikre og styrke skoeltilbudet på Feiring vgs

Juni 2024

 

Feiring videregående skole avslutter i dag sitt fjerde skoleår siden starten høsten 2020.

 

Siden oppstart har skolen hatt oversøking og har tatt inn det maksimale antall elever skolen har godkjenning for.

 

Denne satsningen har vært en ubetinget suksess, og skolen er nå en ønsket og viktig aktør i skolelandskapet i Eidsvoll og Akershus – og en stor og viktig arbeidsplass i Eidsvoll Kommune.

Kompetanseforum Arktis støtter etableringen av Moen vgs i Målselv

Mai 2024

 

22. mai var Stiftelsen Krokeide / Videreskolene invitert til å presentere virksomheten vår og etableringen av Moen vgs for medlemmene i Kompetanseforum Arktis.

 

I etterkant av møtet var vi  svært glade for å høre at Kompetanseforum Arktis ville støtte vårt prosjekt med en felles uttalelse til alle stortings- og fylkestingsrepresentantene for de nordligste fylkene våre. 

Grieg Foundation støtter etableringen av Moen vgs i Målselv kommune med 4 mill!

April 2024

 

Grieg Foundation støtter prosjekter innen 5 ulike kategorier – herunder Barn & Ungdom.

 

I slutten av april mottok vi det gledelige budskapet fra Grieg Foundation om at de ville være med og finansiere oppstarts-kostnadene til etableringen av Moen vgs i Troms fylke.

 

Vi er svært takknemlige for denne støtten!

Etablering av ny skole: Moen videregående skole
i Målselv kommune

Februar 2024

 

Elever som har falt ut av videregående opplæring og elever i risikosonen for å falle ut av videregående opplæring, er i risikosonen for utenforskap.

 

Det å fullføre videregående opplæring er et viktig skritt på veien tilbake til jobb eller videre utdanning – og samfunnsdeltagelse for øvrig.

 

Dette blir den første skolen godkjent etter privatskolelovens §2-1f – skoler som skal tilby særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede – i Nord-Norge.

videreskolene logo

Utenforskap er kostbart for individet og for samfunnet

Februar2024

 

Frafall i skole og utdanning gir økt risiko for utenforskap fra jobb, utdanning og sosiale arenaer med høy personlig belastning for de det gjelder, og høye økonomiske kostnader for samfunnet som helhet.

 

Når samfunnet legger til rette for å fullføre videregående utdanning for utsatte grupper er dette derfor tiltak som gir positive effekter innenfor flere samfunnsområder.

 

Våre skoler er nettopp et slikt tiltak. Våre elever har ikke fullført videregående og har utfordringer som står i veien for læring.

 

Det å satse på særskilt tilrettelagt videregående opplæring for ungdom/unge voksne som ikke har fullført videregående er svært god samfunnsøkonomi.

videreskolene logo

HØRING: Forslag til endringer i privatskoleloven, forskrift til privatskoleloven og økonomiforskrift til privatskoleloven

Januar 2024

 

I høringsnotatet sier Kunnskapsdepartementet at «Det er departementets vurdering at ordningen med f-skoler i hovedsak fungerer godt.»

 

Vi er enig med departementet i at ordningen med f-skoler fungerer godt! Vi mener dagens lov- og regelverk gir gode rammer for virksomheten, og vi ser ingen grunn til å endre dette.

 

Det forslaget som bekymrer oss mest, er forslaget om å endre inntakskravene til skolene.

Se saker fra tidligere år i vårt arkiv.