Aktuelle saker

Vi ønsker å bidra med innspill og synspunkter til skole-Norge med basis i de erfaringer og den kunnskap som akkumuleres i vår samlede virksomhet.

 

Dette vil komme til uttrykk gjennom artikler, høringsinnspill og det vi har kalt «Synspunkt» på denne siden.

Etablering av ny skole: Moen videregående skole
i Målselv kommune

Februar 2024

 

Elever som har falt ut av videregående opplæring og elever i risikosonen for å falle ut av videregående opplæring, er i risikosonen for utenforskap.

 

Det å fullføre videregående opplæring er et viktig skritt på veien tilbake til jobb eller videre utdanning – og samfunnsdeltagelse for øvrig.

 

Dette blir den første skolen godkjent etter privatskolelovens §2-1f – skoler som skal tilby særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede – i Nord-Norge.

videreskolene logo

Utenforskap er kostbart for individet og for samfunnet

Februar2024

 

Frafall i skole og utdanning gir økt risiko for utenforskap fra jobb, utdanning og sosiale arenaer med høy personlig belastning for de det gjelder, og høye økonomiske kostnader for samfunnet som helhet.

 

Når samfunnet legger til rette for å fullføre videregående utdanning for utsatte grupper er dette derfor tiltak som gir positive effekter innenfor flere samfunnsområder.

 

Våre skoler er nettopp et slikt tiltak. Våre elever har ikke fullført videregående og har utfordringer som står i veien for læring.

 

Det å satse på særskilt tilrettelagt videregående opplæring for ungdom/unge voksne som ikke har fullført videregående er svært god samfunnsøkonomi.

videreskolene logo

HØRING: Forslag til endringer i privatskoleloven, forskrift til privatskoleloven og økonomiforskrift til privatskoleloven

Januar 2024

 

I høringsnotatet sier Kunnskapsdepartementet at «Det er departementets vurdering at ordningen med f-skoler i hovedsak fungerer godt.»

 

Vi er enig med departementet i at ordningen med f-skoler fungerer godt! Vi mener dagens lov- og regelverk gir gode rammer for virksomheten, og vi ser ingen grunn til å endre dette.

 

Det forslaget som bekymrer oss mest, er forslaget om å endre inntakskravene til skolene.

videreskolene logo

Forslag til Statsbudsjett 2024: «Etter Kunnskaps-departementets vurdering fungerer ordninga med private skular for funksjonshemma elevar godt.»

Oktober 2023

 

Både Krokeide vgs og Feiring vgs er godkjent etter §2-1f i privatskoleloven – skoler for funksjonshemmede og inngår derfor i departementets vurdering.

 

Vi er glade for departementets vurdering og den anerkjennelse som ligger i denne.

 

Dessverre er det ikke alle elever som opplever å få den tilretteleggingen de trenger, og mange elever faller i dag ut av den ordinære skolen, med høy risiko for ikke å fullføre videregående opplæring. Derfor er det viktig at det finnes alternative, kompensatoriske tilbud i utdanningssystemet – tilbud som kan fungere som et sikkerhetsnett for disse.

videreskolene logo

Stiftelsen Krokeide og Videreskolene AS samler virksomheten i én organisasjon: Stiftelsen Krokeide

Oktober 2023

 

Styret i Videre Skolene AS (Videreskolene AS) og Stiftelsen Krokeide har nå besluttet å slå sammen Stiftelsen Krokeide og Videreskolene AS – og videreføre driften i regi av Stiftelsen Krokeide.

 

Den formelle prosessen for å gjennomføre dette innebærer å avvikle Videreskolene AS og sømløst overdra denne virksomheten til Stiftelsen Krokeide.

 

Denne prosessen er nå igangsatt, og målet er at skoleeier-virksomheten som i dag ivaretas av Videreskolene AS, fra 1.januar 2024 skjer i regi av Stiftelsen Krokeide – under merkenavnet Videreskolene.

Situasjonen i strømmarkedet rammer våre skoler hardt

Februar 2023

 

Foreløpige tall fra regnskapene fra 2022 for våre skoler, Krokeide videregående og Feiring videregående, viser en helt ekstraordinær  økning i energikostnader.

 

Den ene skolen vår kuttet strømforbruket med 13%, men kostnadene økte med 154%!

 

Til sammen har skolenes energikostnader passert 9,5 millioner i 2022. Dette er skyhøyt over energikostnadene i et normalår.

 

Situasjonen er uholdbar og må løses – og det må skje raskt.

videreskolene logo

Veien mot utenforskap – og veien tilbake – sikre tiltak som virker

Januar 2023

 

Deltagelse i arbeidslivet er den viktigste faktoren for økonomisk uavhengighet og muligheten for å forme sitt eget liv.

 

Altfor mange unge står i dag utenfor både arbeidsliv og utdanning og er en del av den gruppen som lever i utenforskap og har forhøyet risiko for varig utenforskap.

 

Manglende utdanning fører ofte til utenforskap – men utdanning kan også være veien tilbake.

 

 

videreskolene logo

Skoler som kan endre alt!

Januar 2023

 

«Noe av det beste med å være elev her, er den generelle aksepten blant ansatte og elever på skolen; alle vet at alle har sitt og det gjør at alle blir tryggere og at alle kan være seg selv, noe som igjen gjør det enklere å lære – det tror jeg mange setter pris på.»

 

Betydningen av trygghet og trivsel for læring, er vel dokumentert. Det er også en lovfestet rett iht opplæringsloven kap 9A – men hva som skaper trygghet og trivsel er en personlig, individuell opplevelse.

Hvem er elevene våre?

Desember 2022

 

Våre skoler er landsdekkende og åpne for alle søkere som kan dokumentere at de har fullført grunnskolen og har behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Inntaket til våre skoler er derfor basert på objektive kriterier og elevene har selv søkt skoleplass.

 

Spørsmålet om hvem som søker seg til våre skoler er interessant fordi det kan si noe om kjennetegn ved en gruppe elever som opplever å ikke få dekket sitt opplæringsbehov i det ordinære skoletilbudet.

Innspill til høringen til Utdannings- og forskningskomiteen ifm Statsbudsjettet 2023

Oktober 2022

 

Statsbudsjettet er viktig for skolenes virksomhet – og denne gang var forslaget fra regjeringen utfordrende.

 

ang. forutsigbar finansiering for friskoler som tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring

Oktober 2022

 

For å kvalitetssikre det supplerende tilbudet ved Krokeide vgs og Feiring vgs, er det nødvendig at statsbudsjettet for 2023 innbefatter oppjustert pris- og lønnsregulering for internattilskuddet under kapittel 227, post 78.  

For at det skal være mulig å opprettholde og videreutvikle vårt tilbud til utsatt ungdom og unge voksne, må det være samsvar mellom skolenes rolle, tilbud og finansiering.

Folkehelsekonferansen 2022 på Hamar

Oktober 2022

 

En konferanse om folkehelse, forebygging og helsefremming.

 

Denne gang handlet konferansen om:

 

Hvordan fremme fellesskap og forebygge utenforskap gjennom samfunnsplanlegging og systematisk folkehelsearbeid?

 

Vi var med – med både presentasjon og stand!