Aktuelle saker

Vi ønsker å bidra med innspill og synspunkter til skole-Norge med basis i de erfaringer og den kunnskap som akkumuleres i vår samlede virksomhet.

 

Dette vil komme til uttrykk gjennom artikler, høringsinnspill og det vi har kalt «Synspunkt» på denne siden.

videreskolene logo

Veien mot utenforskap – og veien tilbake – sikre tiltak som virker

Januar 2023

 

Deltagelse i arbeidslivet er den viktigste faktoren for økonomisk uavhengighet og muligheten for å forme sitt eget liv.

 

Altfor mange unge står i dag utenfor både arbeidsliv og utdanning og er en del av den gruppen som lever i utenforskap og har forhøyet risiko for varig utenforskap.

 

Manglende utdanning fører ofte til utenforskap – men utdanning kan også være veien tilbake.

 

 

videreskolene logo

Skoler som kan endre alt!

Januar 2023

 

«Noe av det beste med å være elev her, er den generelle aksepten blant ansatte og elever på skolen; alle vet at alle har sitt og det gjør at alle blir tryggere og at alle kan være seg selv, noe som igjen gjør det enklere å lære – det tror jeg mange setter pris på.»

 

Betydningen av trygghet og trivsel for læring, er vel dokumentert. Det er også en lovfestet rett iht opplæringsloven kap 9A – men hva som skaper trygghet og trivsel er en personlig, individuell opplevelse.

Situasjonen i strømmarkedet rammer våre skoler hardt

Februar 2023

 

Foreløpige tall fra regnskapene fra 2022 for våre skoler, Krokeide videregående og Feiring videregående, viser en helt ekstraordinær  økning i energikostnader.

 

Den ene skolen vår kuttet strømforbruket med 13%, men kostnadene økte med 154%!

 

Til sammen har skolenes energikostnader passert 9,5 millioner i 2022. Dette er skyhøyt over energikostnadene i et normalår.

 

Situasjonen er uholdbar og må løses – og det må skje raskt.

videreskolene logo

Veien mot utenforskap – og veien tilbake – sikre tiltak som virker

Januar 2023

 

Deltagelse i arbeidslivet er den viktigste faktoren for økonomisk uavhengighet og muligheten for å forme sitt eget liv.

 

Altfor mange unge står i dag utenfor både arbeidsliv og utdanning og er en del av den gruppen som lever i utenforskap og har forhøyet risiko for varig utenforskap.

 

Manglende utdanning fører ofte til utenforskap – men utdanning kan også være veien tilbake.

 

 

videreskolene logo

Skoler som kan endre alt!

Januar 2023

 

«Noe av det beste med å være elev her, er den generelle aksepten blant ansatte og elever på skolen; alle vet at alle har sitt og det gjør at alle blir tryggere og at alle kan være seg selv, noe som igjen gjør det enklere å lære – det tror jeg mange setter pris på.»

 

Betydningen av trygghet og trivsel for læring, er vel dokumentert. Det er også en lovfestet rett iht opplæringsloven kap 9A – men hva som skaper trygghet og trivsel er en personlig, individuell opplevelse.

Hvem er elevene våre?

Desember 2022

 

Våre skoler er landsdekkende og åpne for alle søkere som kan dokumentere at de har fullført grunnskolen og har behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Inntaket til våre skoler er derfor basert på objektive kriterier og elevene har selv søkt skoleplass.

 

Spørsmålet om hvem som søker seg til våre skoler er interessant fordi det kan si noe om kjennetegn ved en gruppe elever som opplever å ikke få dekket sitt opplæringsbehov i det ordinære skoletilbudet.

Innspill til høringen til Utdannings- og forskningskomiteen ifm Statsbudsjettet 2023

Oktober 2022

 

Statsbudsjettet er viktig for skolenes virksomhet – og denne gang var forslaget fra regjeringen utfordrende.

 

ang. forutsigbar finansiering for friskoler som tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring

Oktober 2022

 

For å kvalitetssikre det supplerende tilbudet ved Krokeide vgs og Feiring vgs, er det nødvendig at statsbudsjettet for 2023 innbefatter oppjustert pris- og lønnsregulering for internattilskuddet under kapittel 227, post 78.  

For at det skal være mulig å opprettholde og videreutvikle vårt tilbud til utsatt ungdom og unge voksne, må det være samsvar mellom skolenes rolle, tilbud og finansiering.

Folkehelsekonferansen 2022 på Hamar

Oktober 2022

 

En konferanse om folkehelse, forebygging og helsefremming.

 

Denne gang handlet konferansen om:

 

Hvordan fremme fellesskap og forebygge utenforskap gjennom samfunnsplanlegging og systematisk folkehelsearbeid?

 

Vi var med – med både presentasjon og stand!