Videreskolene AS

 

Visjon

Inkludering gjennom utdanning.

 

Misjon

Vi skal være et skoletilbud for ungdom og unge voksne som trenger særskilt tilrettelagt opplæring

for å fullføre videregående opplæring.

 

Mål

I samarbeid med skolene skal vi videreutvikle og utvide opplæringstilbudet til denne gruppen

innenfor rammene av privatskoleloven og vårt skolekonsept.

Vår virksomhet

Videreskolene AS (Videreskolene) eier de videregående skolene Krokeide videregående skole AS (Krokeide vgs) i Bergen og Feiring videregående skole AS (Feiring vgs) i Eidsvoll.

 

Skolene er landsdekkende friskoler og godkjent etter privatskolelovens §2-1 f). Skolene tilbyr særskilt tilrettelagt videregående opplæring til unge og unge voksne som kan dokumentere behov for dette. I tillegg kan skolene tilby et strukturert botilbud (til ca 60% elevene) og et sosialfaglig tilbud knyttet til miljøvirksomheten.

 

Skoledriften er fullfinansiert av staten gjennom et elevtilskudd (økonomiforskrift til Privatskoleloven § 4-3 a) og et årlig internattilskudd over statsbudsjettet (kapittel 227 post 78). Utdanning og botilbud er derfor kostnadsfritt for elevene. 

 

Skolene er godkjent for inntil 468 elever totalt.

Hvem er vårt tilbud til?

Vi støtter satsningen på en fellesskole med plass til alle. Vi mener det er viktig at Norge tilbyr opplæring der alle elever inngår naturlig og selvfølgelig i skole-fellesskapet.


Vårt tilbud er for de elevene som opplever at de ikke får tilstrekkelig tilrettelegging i den ordinære videregående opplæringen eller som vurderer vårt totaltilbud (skole- og botilbud) som mer tilpasset deres behov. Vi råder søkere å prøve offentlig opplæring først – de aller fleste vil få den tilretteleggingen de trenger der. Men det er et faktum at noen elever ikke makter å gjennomføre opplæringen og trenger et annet tilbud. Våre skoler utgjør et supplerende kompensatorisk opplæringstilbud til fellesskolen i Norge.


Som landsdekkende skoler vil tilbudet vårt imidlertid alltid være åpent for alle som oppfyller kravene til opptak til videregående opplæring, jf. privatskoleloven §3-1, og som kan dokumentere behov for særskilt tilrettelagt opplæring.

Styreleder Tor Andersen, eiendoms- og driftssjef Svein Ivar Lundøy, styremedlem Anne Karin Rudjord Unneland, skoledirektør Lena Lie, styremedlem Tonje Fyhn og administrerende direktør Trond Iversen.

Skoleeierselskapet

 Videreskolene driver overordnet ledelse og utvikling av den underliggende  skolevirksomheten. Videreskolene bidrar til mer effektiv drift av skolene og kvalitetssikring av skoletilbudet iht bestemmelsene i privatskoleloven med forskrifter. Ledelsen hos Videreskolene legger til rette for at skolene utvikler seg i samme retning – og ikke uavhengig av hverandre – i tråd med skolekonseptet vårt.

 

Videreskolene skal sikre skolenes rammebetingelser gjennom aktiv oppfølging av pågående lov- og regelverksprosesser, og for øvrig kontakt med myndighetene på fylkesnivå, utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

 

Videreskolene har en lignende rolle og funksjon som en fylkeskommune har for de fylkeskommunale videregående skolene – i tråd med føringene i lovverket og retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet.

Skoleselskapets ledelse

trond-iversen profilbilde

TROND IVERSEN

Administrerende direktør

Administrerende direktør har overordnet ansvar for virksomheten med særlig fokus på å sikre de økonomiske rammebetingelsene for skolene iht drift og videreutvikling av tilbudet

– i tillegg sikre effektiv drift og synergier for skolene.

 

 

Administrerende direktør er styreleder i skolestyrene.

lena lie profilbilde

LENA LIE

Skoledirektør

Skoledirektør har overordnet ansvar for kvalitetssikringen av det pedagogiske tilbudet ved skolene iht lov- og regelverk. Skoledirektøren har og ansvar for å sikre at skoleutviklingen på de enkelte skolene er i tråd med skolekonseptet og  organisasjonsstrukturen som gjelder for hele virksomheten.

 

Skoledirektøren er nestleder i skolestyrene.

svein ivar lundøy profilbilde

SVEIN IVAR LUNDØY

Eiendoms- og driftssjef

Eiendoms- og driftssjef har et særlig ansvar for overordnet eiendomsdrift og eiendomsforvaltning på skolene. I nært samarbeid med skoleledelsen på de enkelte skolene ivaretar eiendoms- og driftssjef vedlikehold og videreutvikling av eiendomsmassen iht skolekonseptet. Eiendoms- og driftssjef skal også sikre at eiendomsforvaltningen på skolene er i samsvar med lov- og regelverk og regionale føringer.