Utenforskap er kostbart for individet og for samfunnet

Tiltak for å øke fullføring i videregående opplæring

gir positive virkninger innenfor flere samfunnsområder.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I Oslo Economics sin rapport «Samfunnsøkonomisk vurdering av marginalisering og utenforskap» (2.juli 2021) fremheves frafall i videregående utdanning som én indikator for marginalisering, og det gis vurderinger av samfunnsøkonomiske virkninger av dette. Frafall i skole og utdanning gir økt risiko for utenforskap fra jobb, utdanning og sosiale arenaer med høy personlig belastning for de det gjelder, og høye økonomiske kostnader for samfunnet som helhet.
Når samfunnet legger til rette for å fullføre videregående utdanning for utsatte grupper er dette derfor tiltak som gir positive effekter innenfor flere samfunnsområder. Våre skoler er nettopp et slikt tiltak. Våre elever har ikke fullført videregående og har utfordringer som står i veien for læring.
Siden dette først og fremst er et utdanningstiltak er den åpenbare effekten at flere ungdommer/unge voksne fullfører videregående opplæring – og forsvinner ut av Utdanningsdirektoratets statistikk: «Ungdom uten og utenfor vgo». I 2022 var det registrert ca 74.000 ungdommer i alderen 16-25 år i denne statistikken.

 

Effekter på flere områder!

Når flere unge i vår målgruppe fullfører videregående gjør det det mulig å oppnå positive effekter innenfor andre sektorer som arbeid, helse og næring:
  • Flere unge med kompetanse og mestringsstrategier som gjør det lettere å delta i samfunnet til tross for ulike funksjonsnedsettelser
  • Flere unge i arbeid i stedet for arbeidsavklaring (der vår målgruppe ofte er registrert med nedsatt arbeidsevne)
  • Flere unge i arbeid i stedet for «Ung ufør»
  • Flere unge med yrkesfaglig kompetanse som er etterspurt
  • Flere unge i høyere utdanning – som deretter blir verdifulle ressurser på arbeidsmarkedet

Samfunnsperspektivet

Det å satse på særskilt tilrettelagt videregående opplæring for ungdom/unge voksne som ikke har fullført videregående, er svært god samfunnsøkonomi.

Individperspektivet

Å mestre opplæring og fullføre videregående er inngangen til arbeid eller høyere utdanning. I tillegg kan det gi positive “side-effekter” for individets helse og livskvalitet.