Mobilisering for å sikre og styrke skoletilbudet på Feiring videregående skole

Feiring videregående skole avslutter i dag sitt fjerde skoleår siden starten høsten 2020. Siden oppstart har skolen hatt oversøking og har tatt inn det maksimale antall elever skolen har godkjenning for.
Elevene kommer fra hele landet, men hovedtyngden kommer fra Akershus og Innlandet.
Denne satsningen har vært en ubetinget suksess, og skolen er nå en ønsket og viktig aktør i skolelandskapet i Eidsvoll og Akershus – og en stor og viktig arbeidsplass i Eidsvoll Kommune.

Et politisk valg i 2019 og støtte fra LHL utløste skolestart

Skolen ble godkjent av Utdanningsdirektoratet i 2018 men var avhengig av å få finansiert botilbud og sosialfaglig støtteapparat gjennom vedtak i Stortinget. Dette lyktes høsten 2019 – og i 2020 var Internattilskuddet til Feiring vgs inne på Statsbudsjettet. Tildelingen av internattilskudd utløste oppstarten av skolen. Det må også nevnes at LHL finansierte hele oppstartsprosjektet – dvs nødvendig kostnadsbruk frem til skolestart høsten 2020.
Denne første tildelingen av internattilskudd over Statsbudsjettet var tilpasset skolens størrelse ved oppstart, men har dessverre ikke blitt trappet opp siden – som forutsatt. For å styrke driften og gi tilbudet til flere elever enn i dag, må dette tilskuddet trappes opp.
I dag tilbyr skolen 136 elevplasser – men er godkjent for 248. De programområdene som ikke er startet opp er:
  • Salg, service og reiseliv – 56 elever
  • Informasjonsteknologi og mediekunnskap – 56 elever

 

Det er politikerne som bestemmer den videre utvikling av tilbudet

Denne våren har vi hatt fokus på å gjøre tilbudet og finansieringsutfordringen kjent blant sentrale politikere på Stortinget og i noen grad lokalt. Til sist er det politikerne på Stortinget som må ta stilling til om dette tilbudet skal bestå og utvides.
I mars hadde skolen besøk av Hoda Imad og William Høie som er fylkespolitikere fra Arbeiderpartiet i Akershus. Etter besøket skrev Hoda på sin facebook side:
«Så givende, fint og lærerikt å besøke Feiring videregående skole i dag!
Feiring vgs. blir drevet av en non-profit stiftelse, og tilbyr elever fra hele landet muligheten til å oppleve mestring, tett oppfølging og fellesskap, samtidig som de fullfører videregående opplæring. Samtidig som de aller fleste bor på skolen på internatet.
Alle elevene er unike, men det de har til felles er at de har hatt utfordringer med å fullføre skolen på grunn av lærevansker, psykiske og/eller fysiske utfordringer. Feiring vgs. er for mange av elevene selve alternativet til ikke å gå på skole i det hele tatt.
Skal vi lykkes med å gi alle mulighet til å fullføre videregående opplæring med kompetansebrev, fagbrev eller vitnemål i hånda, er det viktig at skoletilbud som er viktig supplement til fellesskolen, får gode nok vilkår til å være med og få bukt med utenforskap. Her gjør alle ansatte og medarbeidere på Feiring vgs. en uvurderlig jobb!»
 
I juni fikk skolen besøk av stortingspolitikerne Turid Kristensen og Tone Wilhelmsen Trøen, samt Eidsvoll ordfører Nina Kristengård – alle fra Høyre. Turid og Tone var sentrale i 2019 da skolen ble tildelt internattilskudd. Etter besøket skrev Tone Wilhelmsen Trøen på sin facebook side:
«I lokalene til den gamle “hjerteklinikken” i Feiring, altså på Feiring videregående skole møter du fagfolk som virkelig jobber med hjertet utenpå klærne
I snart fire år har skolen tilbudt særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede og unge som har falt ut av utdanningsløpet sitt. Skolen bidrar til å øke andelen unge som fullfører videregående opplæring og sikrer med det flere unge som kan mestre livene sine bedre, ta videre utdanning, finne seg et yrke og skape seg aktive liv. Det er sterkt at elevene har en gjennomføringsprosent på 69%, og rørende å møte den bredt sammensatte personellgruppen som ivrer for at akkurat disse unge skal lykkes med det de setter seg som mål.
For fem år siden lyktes det oss å sikre internattilskudd til skolen gjennom særskilt god jobbing i Stortinget av Turid Kristensen som da satt i utdanningskomiteen. Nå kan skolen få til enda mer, om de kan få økt tilskuddet sitt litt til. Det var beskjeden vi fikk med oss fra besøket i Feiring i går. Eidsvolls ordfører Nina Kristengård, kollega Turid Kristensen og jeg heier virkelig på at de skal lykkes videre og at de kan hjelpe enda flere ut av utenforskap og inn i aktiv samfunnsdeltakelse. Unge med spesifikke lærevansker, psykiske diagnoser, fysisk sykdom, nevroutviklingsforstyrrelser eller annen sykdom fortjener virkelig å få bruke mulighetene sine!”
 
Skolen har søkt Kunnskapsdepartementet om en opptrapping av internattilskuddet og i vår har alle utdanningspolitikerne på Stortinget fått god informasjon om dette – og Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre har også invitert oss til møter på Stortinget for å få nærmere informasjon om tilbudet og skolens behov.
En opptrapping av tilskuddet innebærer at flere ungdommer får dette tilbudet i årene fremover.

 

Perspektivet

Søkertallene til våre skoler fortsetter å stige – og kapasiteten er sprengt. Skolene opererer allerede med ventelister for inntaket til neste skoleår.
Det er helt åpenbart et behov for å styrke et utdanningstilbud med særskilt tilrettelagt utdanning for ungdommer som har et dokumentert behov for dette.
Feiring vgs er godkjent for 248 elever, men kan i dag ikke ta inn mer enn 136 så lenge ikke internattilskuddet til skolen trappes opp slik skolen har søkt om.