ARKIV 2023

videreskolene logo

Veien mot utenforskap – og veien tilbake – sikre tiltak som virker

Januar 2023

 

Deltagelse i arbeidslivet er den viktigste faktoren for økonomisk uavhengighet og muligheten for å forme sitt eget liv.

 

Altfor mange unge står i dag utenfor både arbeidsliv og utdanning og er en del av den gruppen som lever i utenforskap og har forhøyet risiko for varig utenforskap.

 

Manglende utdanning fører ofte til utenforskap – men utdanning kan også være veien tilbake.

 

 

videreskolene logo

Skoler som kan endre alt!

Januar 2023

 

«Noe av det beste med å være elev her, er den generelle aksepten blant ansatte og elever på skolen; alle vet at alle har sitt og det gjør at alle blir tryggere og at alle kan være seg selv, noe som igjen gjør det enklere å lære – det tror jeg mange setter pris på.»

 

Betydningen av trygghet og trivsel for læring, er vel dokumentert. Det er også en lovfestet rett iht opplæringsloven kap 9A – men hva som skaper trygghet og trivsel er en personlig, individuell opplevelse.

Situasjonen i strømmarkedet rammer våre skoler hardt

Februar 2023

 

Foreløpige tall fra regnskapene fra 2022 for våre skoler, Krokeide videregående og Feiring videregående, viser en helt ekstraordinær  økning i energikostnader.

 

Den ene skolen vår kuttet strømforbruket med 13%, men kostnadene økte med 154%!

 

Til sammen har skolenes energikostnader passert 9,5 millioner i 2022. Dette er skyhøyt over energikostnadene i et normalår.

 

Situasjonen er uholdbar og må løses – og det må skje raskt.

videreskolene logo

Stiftelsen Krokeide og Videreskolene AS samler virksomheten i én organisasjon: Stiftelsen Krokeide

Oktober 2023

 

Styret i Videre Skolene AS (Videreskolene AS) og Stiftelsen Krokeide har nå besluttet å slå sammen Stiftelsen Krokeide og Videreskolene AS – og videreføre driften i regi av Stiftelsen Krokeide.

 

Den formelle prosessen for å gjennomføre dette innebærer å avvikle Videreskolene AS og sømløst overdra denne virksomheten til Stiftelsen Krokeide.

 

Denne prosessen er nå igangsatt, og målet er at skoleeier-virksomheten som i dag ivaretas av Videreskolene AS, fra 1.januar 2024 skjer i regi av Stiftelsen Krokeide – under merkenavnet Videreskolene.

videreskolene logo

Forslag til Statsbudsjett 2024: «Etter Kunnskaps-departementets vurdering fungerer ordninga med private skular for funksjonshemma elevar godt.»

Oktober 2023

 

Både Krokeide vgs og Feiring vgs er godkjent etter §2-1f i privatskoleloven – skoler for funksjonshemmede og inngår derfor i departementets vurdering.

 

Vi er glade for departementets vurdering og den anerkjennelse som ligger i denne.

 

Dessverre er det ikke alle elever som opplever å få den tilretteleggingen de trenger, og mange elever faller i dag ut av den ordinære skolen, med høy risiko for ikke å fullføre videregående opplæring. Derfor er det viktig at det finnes alternative, kompensatoriske tilbud i utdanningssystemet – tilbud som kan fungere som et sikkerhetsnett for disse.