Stiftelsen Krokeide og Videreskolene AS samler virksomheten i én organisasjon: Stiftelsen Krokeide

Styret i Videre Skolene AS (Videreskolene AS) og Stiftelsen Krokeide har nå besluttet å slå sammen Stiftelsen Krokeide og Videreskolene AS – og videreføre driften i regi av Stiftelsen Krokeide.

Den formelle prosessen for å gjennomføre dette innebærer å avvikle Videreskolene AS og sømløst overdra denne virksomheten til Stiftelsen Krokeide. Denne prosessen er nå igangsatt, og målet er at skoleeiervirksomheten som i dag ivaretas av Videreskolene AS, fra 1.januar 2024 skjer i regi av Stiftelsen Krokeide – under merkenavnet Videreskolene.

Sømløs overgang – denne «sammenslåingsprosessen» vil ikke påvirke Videreskolenes aktiviteter i perioden frem til sammenslåingen formelt er på plass.

Styrets begrunnelse

Stiftelsen Krokeide er en alminnelig stiftelse som drives på ideell basis. Stiftelsens formål er «…å sette yrkeshemmede mennesker i stand til å skaffe seg passende arbeid og bedre sin livskvalitet gjennom yrkesrettet opplæring og fokus på helse og livsstil, samt aktiviteter som hører naturlig sammen med dette…..».

Stiftelsen har i dag ingen ansatte, og all virksomhet i Stiftelsen Krokeide (formålsrealisering) er lagt til det heleide datterselskapet Videreskolene AS (Videreskolene AS) med 3 ansatte. Den primære underliggende virksomhet er videregående opplæring gjennom skoler godkjent etter privatskoleloven §2-1f – skoler for funksjonshemmede.

Videreskolene AS eier 100% av aksjene i hhv Krokeide videregående skole AS (Krokeide vgs) og Feiring videregående skole AS (Feiring vgs). Virksomheten i Videreskolene AS skal sikre at formålet til Stiftelsen Krokeide ivaretas, gjennom å ivareta rollen som skoleeier for underliggende skoler iht bestemmelsene i privatskoleloven §§ 5-1, 5-2, 5-2a og 5-2b (systemansvar), og arbeide med styrking og utvidelse av opplæringstilbudet.

Stiftelsen Krokeide og Videreskolene AS har idag identisk styre og felles styremøter.

Det er upraktisk og kostnadskrevende at Stiftelsen Krokeide og Videreskolene AS er to adskilte organisasjoner, og det er også hemmende for den underliggende drift. Styret i Stiftelsen Krokeide/ Videreskolene AS ønsker nå å etablere en mer hensiktsmessig organisasjonsstruktur gjennom å slå sammen virksomheten i Videreskolene AS med Stiftelsen Krokeide og gjennom dette videreføre dagens drift i én organisasjon – Stiftelsen Krokeide.

Ettersom hverken stiftelsesloven eller aksjeloven gir mulighet for en fusjon mellom enhetene, må sammenslåing skje ved oppløsing av Videreskolene AS med overføring av samtlige eiendeler, virksomhet, rettigheter og forpliktelse til eneeier, Stiftelsen Krokeide.

trond-iversen profilbilde

Eventuelle spørsmål knyttet til dette kan rettes til

 

Trond Iversen,

administrerende  direktør i Videreskolene

og daglig leder i Stiftelsen Krokeide

 

trond.iversen@videreskolene.no,

mobil 467 47 154.