Forslag til Statsbudsjett 2024: «Etter Kunnskapsdepartementets vurdering fungerer ordninga med private skular for funksjonshemma elevar godt.»

I Regjeringens forslag til statsbudsjett som ble fremlagt 6.oktober oppsummerer Kunnskapsdepartementet sin vurdering av ordningen med private skoler for funksjonshemmede (se omtale under kapittel 227, post 75):

 

«Kunnskapsdepartementet bad i 2021 Utdanningsdirektoratet foreslå endringar i tilskotsordninga basert på ein gjennomgang Oxford Research gjorde i 2020Etter departementets vurdering fungerer ordninga med private skular for funksjonshemma elevar godt. Departementet har vurdert om det bør gjerast ei meir omfattande vurdering av rolla til desse skulane i utdanningssystemet. Alle barn og elevar skal kunne oppleve god tilrettelegging og eit inkluderande fellesskap i ordinære tilbod. Samtidig har mange av skulane for funksjonshemma elevar lange historiske røter, og dei har opparbeidd ein kompetanse som ein berre delvis finn i offentlege tilbod, og som elevar og føresette er nøgde med. Departementet vil derfor hausten 2023 sende på høyring forslag til endringar i regelverk og tilskotsordning som er å rekne som mindre justeringar.»

 

Både Krokeide vgs og Feiring vgs er godkjent etter §2-1f i privatskoleloven – skoler for funksjonshemmede og inngår derfor i departementets vurdering.

 

  • Vi er glade for departementets vurdering og den anerkjennelse som ligger i denne. 

 

  • Etter en lang prosess med vurderinger både i Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet, er det nå i etterkant av fremleggelsen av Statsbudsjettet sendt på høring forslag til endringer i regelverket og tilskuddsordningen for disse skolene. Vi frykter at virkningene av disse endringene ikke representerer «mindre justeringer», men kan medføre uheldige/ utilsiktede konsekvenser for de som i dag søker seg til våre skoler, og vil derfor fremlegge et grundig og konstruktivt høringssvar innen fristen som er 15.jan 24.

 

  • Alle elever skal kunne oppleve god tilrettelegging og et inkluderende fellesskap i det ordinære skoletilbudet. Dessverre er det ikke alle elever som opplever dette, og mange elever faller i dag ut av den ordinære skolen, med høy risiko for ikke å fullføre videregående opplæring. Derfor er det viktig at det finnes alternative, kompensatoriske tilbud i utdanningssystemet – tilbud som kan fungere som et sikkerhetsnett for disse.

Nok en gang har skolene våre mottatt rekordmange søkere.

Til dette skoleåret mottok vi søknader fra til sammen 566 ungdommer/unge voksne fra hele landet og tok inn 347 elever. 

Søkernes gjennomsnittsalder var ca 22 år.

Vi må sikre at dette tilbudet som så mange ungdommer søker seg til, blir videreført.

Det er mange grunner til at de søker seg til oss – det kan være både funksjons-utfordringer og lærevansker,

men det som er felles er at utfordringen vanskeliggjør læring og at de derfor trenger særskilt tilrettelagt opplæring.