Folkehelsekonferansen 2022 i Hamar

“En konferanse om folkehelse, forebygging og helsefremming.

 

Hvordan fremme fellesskap og forebygge utenforskap gjennom samfunnsplanlegging og systematisk folkehelsearbeid?”

Videreskolene presenterte skoletilbudet på Folkehelsekonferansen

Er dette temaet relevant på en konferanse om folkehelse? Ja helt klart – senest i regjeringens nylig publiserte fullføringsreform blir denne koblingen mellom skole og folkehelse gjort tydelig:

 

«Det er viktig at elever i videregående opplæring får mulighet til å fullføre og blir kvalifisert til læreplass, arbeid, utdanning og livslang læring. Slik vil regjeringen skape et bærekraftig velferdssamfunn for alle og gode liv for den enkelte.»

 

Vi har her lagt ut 3 sider fra presentasjonen vår:

En skole på Østlandet og en skole på Vestlandet

Her ser dere våre to skoler: Feiring videregående som ligger i Eidsvoll kommune – og Krokeide videregående som ligger i Bergen kommune.

 

Virksomheten til skolene er hjemlet i privatskoleloven § 2-1 f) som betyr at skolene skal tilby særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede.

 

Åpent inntak

Våre skoler kan ta inn søkere fra hele landet og kan tilby hybler til ca. 60% av elevene.

 

For å kunne søke seg til disse skolene, må søker være kvalifisert for videregående opplæring – og søker må kunne dokumentere behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Dette må være basert på en sakkyndig vurdering gjort av PPT, BUP, DPS, fastlege, psykolog eller andre sakkyndige instanser.

 

Opptaket er åpent og objektivt – vi gjør ingen vurderinger – annet enn å sjekke at vilkårene for søknaden er møtt – og at dokumentasjonen er «ferskvare» – det vil si ikke altfor gammel.

Vi tilbyr ordinær skolegang

 • Skoler som ligger langt ute på landet – men likevel relativt sentralt!

 • Dårlig kollektivtilbud – som vi delvis kompenserer med et godt botilbud!

 • Internett som stenges om natten fordi det bidrar til å bedre struktur og søvnhygiene!

 • Fisk til middag 2-3 ganger i uken fordi fisk bidrar til et sundt kosthold og bedre forutsetninger for læring!
 • På skolene våre møter alle elevene ordinære klassestørrelser – ingen er skilt ut i mindre faste grupper gjennom skoleåret.

 • 10%-regelen for fravær gjelder hos oss også og alle må dokumentere fraværet sitt
 • Vi følger læreplanene til Kunnskapsløftet med tilsvarende fag og timefordeling i alle utdanningsprogrammene vi tilbyr.

 • Elevene våre møter de samme faglige kravene og forventningene som andre elever i ordinær videregående opplæring møter.

 

Dedikerte ansatte

 • Dedikerte ansatte som har valgt å bruke sine ressurser og sin kompetanse på disse skolene for å støtte elevene i deres mål om læring og fullføring
 • Miljøansatte med høy og variert kompetanse for å gi et optimalt sosialfaglig bidrag til elevenes prosjekt og det tverrfaglige samarbeidet på skolene

 • Vi har høy lærertetthet som muliggjør tett pedagogisk oppfølging i skolehverdagen.
 • Vi har også flere spesialpedagogiske rådgivere som bistår elever og lærere – og som er sentrale i kontakten med PPT og andre eksterne instanser.

 

Oppsummert

Fokus på helse, trivsel og læring gjennomsyrer hele virksomheten i dag

Betydningen av relasjon

 • Alle elevene på våre skoler vet at alle elevene har en dokumentert grunn for å være elev på nettopp den skolen.

 

 • Vi har styrket fokuset på relasjon i alle ledd i virksomheten, og elevene melder tilbake at de opplever et skolemiljø der de føler seg ivaretatt, sett, hørt og respektert.

 

 • Skolekonseptet vårt er basert på et to-lærersystem der pedagogene samarbeider om planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av opplæringen. Utgangspunktet er den enkelte elevs læringsutbytte til enhver tid. Målet er at den særskilte tilretteleggingen skal være så god – at det i liten grad er behov for spesialundervisning.

 

 • Vi ser den særskilte tilretteleggingen i et helhetlig perspektiv der også de fysiske rammene rundt virksomheten er en viktig del av det vi kan påvirke. Når vi betrakter våre fysiske omgivelser over tid ser vi at det hele tiden skjer tilpasninger som en del av tilretteleggingen for læring.

 

Betydningen av dynasmisk tverrfglig samarbeid

 • Særskilt tilrettelagt opplæring hos oss tar utgangspunkt i økte ressurser til pedagogiske, spesialpedagogiske, sosialpedagogiske og sosialfaglige ressurser som samarbeider tverrfaglig – i samråd med eleven – for å tilrettelegge læringsløpet for den enkelte innen organiseringen av klassen eller trinnet. Klasseteamet består av ulike kompetanser i det elevrettede arbeidet og utgjør ressursbasen til klassen.

 

 • Elevene representerer det dynamiske elementet i vår virkelighet – med et bredt spekter av læremessige utfordringer. Det er derfor behov for å gjøre tilpasninger kontinuerlig. Dette krever stor beslutningsevne. Fleksibel organisering og kort vei til beslutning er derfor en forutsetning. Dette gjennomsyrer virksomheten fra teamet rundt eleven til ledelse og skoleeier.

Felles stand for Videreskolene og skolene

Folkehelsekonferansen i Hamar 2022 var første gang vi presenterte oss som en samlet virksomhet. Fra venstre på bildet ser dere

 

Fra Feiring vgs:

 • Førstekonsulent Ruth-Jorunn S. Breiland
 • Adm.sekretær Torunn Johansen
 • Markedsansv. Susann Lilleaas Laache

 

Fra Videreskolene:

 • Adm.dir. Trond Iversen
 • Skoledir. Lena Lie

 

Fra Krokeide vgs

 • Markedsansv. Tone Hagen Fanebust
 • Førstekonsulent Ina Frøland
 • (Adm.sekretær Cecilie Fotland var ikke til stede)

 

Dette er teamene på skolene som arbeider med å gjøre skoletilbudet vårt kjent – på nettstedene våre, i sosiale medier, på messer og i møte med skolenes samarbeidspartnere.

 

Det er også disse som er i direkte kontakt med mulige søkere, foresatte,  støtteapparatet til søkerne, samarbeidspartnere på NAV og ulike arbeidsmarkedsbedrifter o.l. i søkeperioden.