Inkludering gjennom utdanning

Gjennom våre videregående skoler tilbyr vi
et unikt opplæringstilbud og strukturert botilbud
til ungdom og unge voksne
med  dokumentert behov for særskilt tilrettelagt opplæring.
Skolene kan ta inn søkere fra hele landet.

Velkommen til skolen vår på østlandet

– i Feiring ved Mjøsa i Eidsvoll kommune.

Velkommen til skolen vår på vestlandet

– i Fana ved Korsfjorden i Bergen kommune.

Visjon

Inkludering gjennom utdanning

Misjon

Vi skal være et skoletilbud for ungdom og unge voksne som trenger særskilt tilrettelagt opplæring for å fullføre videregående opplæring.

Mål

I samarbeid med skolene skal vi videreutvikle og utvide opplæringstilbudet til denne gruppen innenfor rammene av privatskoleloven og vårt skolekonsept.

AKTUELLE SAKER

Etablering av ny skole: Moen videregående skole
i Målselv kommune

Februar 2024

 

Elever som har falt ut av videregående opplæring og elever i risikosonen for å falle ut av videregående opplæring, er i risikosonen for utenforskap.

 

Det å fullføre videregående opplæring er et viktig skritt på veien tilbake til jobb eller videre utdanning – og samfunnsdeltagelse for øvrig.

 

Dette blir den første skolen godkjent etter privatskolelovens §2-1f – skoler som skal tilby særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede – i Nord-Norge.

videreskolene logo

Utenforskap er kostbart for individet og for samfunnet

Februar2024

 

Frafall i skole og utdanning gir økt risiko for utenforskap fra jobb, utdanning og sosiale arenaer med høy personlig belastning for de det gjelder, og høye økonomiske kostnader for samfunnet som helhet.

 

Når samfunnet legger til rette for å fullføre videregående utdanning for utsatte grupper er dette derfor tiltak som gir positive effekter innenfor flere samfunnsområder.

 

Våre skoler er nettopp et slikt tiltak. Våre elever har ikke fullført videregående og har utfordringer som står i veien for læring.

 

Det å satse på særskilt tilrettelagt videregående opplæring for ungdom/unge voksne som ikke har fullført videregående er svært god samfunnsøkonomi.

videreskolene logo

HØRING: Forslag til endringer i privatskoleloven, forskrift til privatskoleloven og økonomiforskrift til privatskoleloven

Januar 2024

 

I høringsnotatet sier Kunnskapsdepartementet at «Det er departementets vurdering at ordningen med f-skoler i hovedsak fungerer godt.»

 

Vi er enig med departementet i at ordningen med f-skoler fungerer godt! Vi mener dagens lov- og regelverk gir gode rammer for virksomheten, og vi ser ingen grunn til å endre dette.

 

Det forslaget som bekymrer oss mest, er forslaget om å endre inntakskravene til skolene.